appreciation in Nederlands

Uitspraak
zn. waardering, gevoel; stijging

Voorbeeldzinnen

I wanted to show them my appreciation.
Ik wou hen mijn waardering tonen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would like to repeat my appreciation to all the speakers and especially to the rapporteur, Mr Koch.
Ik wil nogmaals alle sprekers, en meer in het bijzonder de rapporteur, de heer Koch, dankzeggen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many thanks, Mr President. I would like to reiterate my appreciation to the rapporteur and the rest of the Committee.
Hartelijk dank, mijnheer de Voorzitter, en nogmaals mijn dank aan het adres van de rapporteur en de rest van de parlementaire commissie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We too have a great deal of appreciation and admiration for the way in which Mr Kuhne has drafted his report.
Ook wij hebben veel waardering en bewondering voor de wijze waarop de heer Kuhne zijn verslag heeft gemaakt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is what Parliament will be judged on and he deserves our true appreciation for this work.
Daarop zal het Parlement worden afgerekend en voor dit werk verdient hij onze oprechte waardering.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That does not, however, detract from the deep appreciation which we have for this report.
Voor het overige doet het niet af aan de grote waardering die wij voor dit verslag hebben.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I too would like to express my appreciation for this.
Ik wil ook daarvoor mijn waardering uitspreken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
To the many of you who contributed to this, let me reiterate my gratitude and my appreciation.
Ik spreek nogmaals mijn erkentelijkheid en mijn dank uit aan al degenen die hieraan hebben bijgedragen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, I should first like to salute Mr Imbeni, the author of this report, and express my appreciation of his work.
Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Imbeni als rapporteur lof toezwaaien. Hij heeft een uitstekend verslag geschreven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I repeat my appreciation of your extensive work and it will improve the protection of workers in this field.
Ik spreek nogmaals mijn waardering uit voor uw omvattende werk, dat zal bijdragen tot de verbetering van de bescherming van werknemers in deze sector.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com